helpen

HULP NODIG?

ONS SERVICETEAM STAAT TOT UW DIENST:

Tel:+49 (0) 2251 106 106
Fax:+49 (0) 2251 106 120
Email:info@joist.be

Algemene Voorwaarden

 

§ 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en transacties van Joist GmbH. Dit geldt ook m.b.t. volgende orders. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk via onze internetsite. Afwijkende condities en voorwaarden van opdrachtgevers zijn niet onderdeel van het contract, tenzij we deze met nadruk schriftelijk accepteren.

§ 2 Offertes

Onze offertes zijn vrijblijvend. Een contract komt enkel tot stand bij aanvaarding van een opdracht. Deze is voldaan indien de bestelde goederen na aanleiding van een bestelling met de bijbehorende factuur ter beschikking staat voor de verzending.

§ 3 Prijzen

3.1 De facturen van onze leveringen en diensten zijn gebasseerd op de prijzen van de dag van de levering.

3.2 Alle prijzen op de site worden exclusief 19% BTW en verzendkosten vermeld. Kosten voor verzending en verpakking gelden op basis van de tarieven die gelden op de datum van levering.

§ 4 Betalingsvoorwaarden

4.1 Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn van 30 dagen na factuurdatum.

4.2 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de vermelde termijn dan is de koper van rechtswege in verzuim. De koper is dan een rente verschuldigd van 5% boven de recente disconto.

4.3 In geval van liquidatie of faillissement van de koper en bij betalingsachterstanden zijn wij gerechtigd,verdere leveringen en transacties tot volledige betaling of borgstelling uittestellen of het contract te herroepen.

4.4 De koper kan enkel aanspraak op aanrekening of terugbehoud maken indien een vooruitgaande claim rechtsgeldig bevestigt is.

§ 5 Levering en aansprakelijkheid

5.1 Leveringen geschieden op verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Bij vertraging van levering welke te verwijten is aan de koper dient deze volledig aansprakelijk te zijn. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan.

5.2 Alle genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde leveringstermijnen kunnen derhalve geen rechten worden verleend behalve bij overeenkomst van fixlevering.

5.3 Joist GmbH is nooit aansprakelijk, indien haar verbintenissen door overmacht niet kan worden nagekomen. Dient de verwachte levering in buitengewone omvang overschreden gezien de haalbaarheid van levering kan de koper bij het wegval van economische behoefte aan de goederen na voorafgaande aanmaning het verdrag annuleren.

5.4 De haalbaarheid van de overeengekome levering vereist van de koper het nakomen van zijn verplichtingen uit het contract. Bij betalingsachterstand wordt het recht voorbehouden om de levering desbetreffend opteschorten.

§ 6 Levering en afroep

In geval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is de verkoper bevoegd, indien binnen zes maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen, de koper te sommeren en een volledige levering te bepalen of de overeenkomst te annuleren. Indien termijnen voor het afroepen zijn gesteld en deze niet volledig zijn aanvaard, komt de overeengekomene afroepcontract te vervallen. Voor leveringen welke ivm met de overeenkomst reeds zijn verricht, wordt de lijstprijs in rekening gestelt opgrond van de hoevelheden van de desbetreffende deellevering.

§ 7 Verpakking

Vanuit de toelevering en/of ten behoeve van de aflevering door de verkoper aangewende meermalen bruikbare emballage (verpakkingen, pallets e.d.) wordt door de verkoper tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van de door de verkoper verkochte en geleverde zaken verblijft bij de verkoper, totdat de koper alle verplichtingen is nagekomen die voortvloeien uit eerdere of latere met de verkoper gesloten gelijksoortige overeenkomsten.

8.2 De koper is verplicht de goederen, welke tot volledige betaling nog eigendom van de verkoper is juist en zorgvuldig te bewaren.De opdrachtgever is niet bevoegd deze zaken aan derden in eigendom te overdragen of rechten te verlenen. Voor gevallen van beschadiging, beslagneming door derden of andere belemmeringen heeft de koper ons eigendom voldoende te beschermen en ons in schadegeval hiervan kennis te geven.

8.3 De koper is gerechtigd in gebruikelijke manier van zaken tot herroeping van deze tot wederverkoop van de onder voorbehoud geleverde goederen. De koper staat alle rechten resulterend uit de wederverkoop aan ons af. De koper heeft tot herroeping de volmacht tot incasso van deze vorderingen. Komt de koper de verplichtingen na, zullen wij van geen recht tot herroeping gebruik maken.

8.4 Bij betalingsachterstand tegenover de verkoper of bij reden tot twijfel aan het betalingssvermogen van de koper is de verkoper gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en de zaken terug te nemen. De verkoper zal in geval als bedoeld in gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken. De terugzending van deze geschiedt op rekening van de koper. De terugname dient alleen bij nadrukkelijke bevestiging als herroeping van het contract.

8.5 Als de waarde van onze zekerheden in totaal meer dan 20% groter is dan de bevestigde vorderingen, zijn we op aanvraag van de koper voorzover tot vrijgave van zekerheden naar onze keuze verplicht.

8.6 Tijdens de verwerking, verbinding of vermenging van goederen met andere, niet die bij de koper behorende goederen, staat ons de waarde van daardoor resulterende medeeigendom van de nieuwe zaak in verhouding tot van onze voorbehouden goederen naar de andere goederen op het moment van verwerking, zaaksvorming, vermenging of mengen aan.

§ 9 Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen en (technische) specificaties gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van overeenkomst.

9.2 Bijzondere eigenschappen dienen van ons schriftelijk bevestigd te zijn.

§ 10 Waarborging

10.1 Zichtbare gebreken dienen door koper onmiddellijk na ontvangst te worden gemeld; in geval van aflevering dient dit op het meegeleverde document te worden aangetekend. Gebreken die bij ontvangst niet direct kunnen worden geconstateerd, dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk ter kennis van de verkoper te worden gebracht.Wordt deze termijn overschreden ivm met reklamaties worden geen rechten ontleend.

10.2 Voor het geval van een ingebrekestelling is de verkoper gerechtigd deze goederen in onveranderde staat te bezichtigen en te keuren.

10.3 Bij gebrekkige levering zijn wij bevoegd tot nabetering of vervanglevering. Voor evtl. nabetering of vervanglevering wegens gebrekestelling dient een redelijke periode voor herstel verleent te worden. Zijn deze maatregelen tot herstel onvoldoende of de van de opdrachtgever verleende periode overschreden of zijn wij aansprakelijk voor vertraging tot herstel kann de koper het koopcontract annuleren of een mindering van prijs opeisen.

§ 11 Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid tot schadevergoeding veroorzaakt door ons of van onze plaatsvervangende overtredingen zoals van vertraging, onmogelijkheid, verzuim, niet-nakoming van de contractuele verplichtingen (dt.:-pVV – positive Vertragsverletzung = positiefe contractovertreding) niet-nakoming van de verplichtingen in de contractonderhandelingen (volgens: CIC- culpa in contrahendo) onrechtmatige daad en criminaliteit, bestaan alleen in het geval van grove nalatigheid en opzet. De aansprakelijkheid voor beloofde functies en van de wet productaansprakelijkheid blijft onbeperkt.

§ 12 Eindbestemmingen

12.1 Prestaties voor levering en betaling en bevoegde rechtbank voor beide partijen is Euskirchen, zover de koper een handelaar, een rechtspersoon naar publiek recht of een publiekrechtelijke speciaal fonds. Echter, zijn wij gerechtigd de koper te nemen, zelfs voor elke andere bevoegde rechtbank vordering.

12.2 Het geld steets en slechts het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De toepassing van het VN-Contract inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG) en de toepassing van de eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende zaken en over de sluiting van dergelijke overeenkomsten van verkoop is uitgesloten.

12.3 Aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan de afspraken moeten schriftelijk worden ingediend, en dit geldt ook voor deze regel.

12.4 Als een of meer van deze bepalingen ongeldig zijn of worden, of indien het contract op basis daarvan een maas in de hebben, heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In plaats van de ongelidge of ontbrekende overeenkomst zullen de partijen een passende regeling nemen die de econmische bedoeling ten goede komt.

(07-01-2013)